Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017