Địa chỉ: Xã Bằng An, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02413.633.108
  • Nhân sự
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0975369428
  • Nguyễn Văn B
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu phó
    • Điện thoại:
      0914097000
    • Email:
      nvb@edu.vn
  • Nguyễn Văn A
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      Hiệu trưởng
    • Điện thoại:
      0986857789
    • Email:
      nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn